Fight for Our Future

We are essential beyond our work, beyond a pandemic. We continue to make sacrifices to provide for our families, while big corporations avoid paying their fair share and continue to profit off our communities. We can no longer afford corporate tax loopholes at the expense of critical local services for our communities and education for our youth.

We need to make a bold change - join us in securing an equitable future by reclaiming funding for our communities in CA.

Ipaglaban ang ating kinabukasan

Ang kahalagahan natin bilang mga mamamayan ay higit sa ating mga trabaho, at hindi lamang dapat sa panahon ng pandemya. Patuloy tayong nagsasakripisyo para buhayin ang ating mga pamilya, habang ang mga malalaking korporasyon ay umiiwas sa pagbabayad ng kanilang angkop na bahagi at patuloy na nagkakamal ng tubo mula sa ating mga komunidad. Di na natin masisikmura ang mga butas at palusot sa pagbabayad ng buwis ng mga korporasyon kapalit ng mga kritikal na mga serbisyong lokal para sa ating mga komunidad at para sa edukasyon ng ating mga kabataan.

Kailangan nating magsagawa ng makabuluhang pagbabago – magsama-sama tayo upang makamtan ang isang makatwirang kinabukasan para lahat sa pamamagitan ng pagbawi ng pondo para sa ating mga komunidad sa California.

Sign up to get more information and learn how to get involved!
Would you like to share anything? Do you have questions?
Paid for by Chinese Progressive Association, Nonprofit 501(c)3. Committee major funding from:
Chinese Progressive Association
The San Francisco Foundation